CÁC VẤN ĐỀ KẾ TOÁN VIÊN CẦN LƯU Ý

Các kế toán viên nên chú ý các vấn đề được nêu sau đây:

– Bội số của thang bảng lương chính là hệ số chênh lệch giữa mức lương của chức danh (công việc) yêu cầu trình độ kỹ thuật cao so với mức lương của chức danh (công việc) có yêu cầu trình độ kỹ thuật.

– Kế toán viên nên chú ý khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc bảng lương liền kề nhau ít nhất phải bằng 5%.

– Mức lương thấp nhất của chức danh (công việc) trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đã được quy định trong luật pháp của chính phủ.

– Mức lương thấp nhất của chức danh (hay công việc) bắt buộc lao động phải trải qua quá trình đào tạo hoặc quá trình học nghề phải cao hơn ít nhất 8% so với mức lương tối thiểu vùng.

– Mức lương thuộc các công việc phải lao động nặng nhọc, độc hại, bị ảnh hưởng nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%;

– Kế toán viên trong khi lập bảng lương phải bảo đảm bình đẳng,  không được phân biệt đối xử về dân tộc, màu da, giới tính, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV …để xếp mức lương.

– Thang bảng lương  phải thường xuyên được rà soát , kiểm tra so sánh để sửa đổi, bổ sung sao cho phù hợp với điều kiện thực tế.

– Trong khi xây dựng hay có ý định sửa đổi, bổ sung thang bảng lương doanh nghiệp – công ty nên tham khảo qua ý kiến của các tổ chức, hiệp hội đại diện cho tập thể người lao động tại doanh nghiệp công ty trước khi thực hiện.
------------------------------------------------------------------------------