LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT 2015

1.Thời hạn đăng ký kinh doanh:

Theo luật mới thì thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 3 ngày từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ (luật cũ là 5 ngày);

2.Nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Hiện nay chỉ còn 4 nội dung chính đó là tên doanh nghiệp; mã số doanh nghiệp (đồng thời cũng là mã số thuế); địa chỉ và chi tiết người đại diện pháp luật, cổ đông, chủ sở hữu… (luật cũ có tới 10 nội dung). Ngoài ra theo luật mới này thì không còn thể hiện ngành nghề kinh doanh trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, việc quy định này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Con dấu doanh nghiệp: Theo luật cũ thì việc cấp con dấu do Bộ công an quy định, hiện nay thì doanh nghiệp được toàn quyền chọn hình thức,  số lượng, nội dung con dấu, chỉ cần doanh nghiệp đăng ký mẫu dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật: Công ty TNHH và công ty cổ phần có thể có nhiều hơn 1 người đại diện theo pháp luật.

Điều kiện họp đại hội cổ đông: Để tránh tình trạng phải triệu tập lần 2, lần 3 thì nay chỉ cần tỷ lệ dự họp từ 51% trở lên là có thể tiến hành họp đại hội cổ đông, (luật cũ điều  kiện hợp đại hội là từ 65% trở lên).

Hợp nhất, sát nhập: Công ty không cùng loại cũng có thể hợp nhất, sát nhập với nhau (luật cũ thì cùng loại mới được hợp nhất, sát nhập). Việc thay đổi này nhằm thúc đẩy các doanh nghiệp mua bán, hợp nhất, sáp nhập dễ dàng.
------------------------------------------------------------------------------